Πολιτική απορρήτου του www.med-gold.eu

Αυτή η εφαρμογή συγκεντρώνει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της.

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής δεδομένων

Ομάδα συντονισμού MED-GOLD

email επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη: med-gold.project@enea.it

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η εφαρμογή,είτε από μόνη της είτε μέσω τρίτων, είναι: Cookies, Δεδομένα Χρήσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επώνυμο, όνομα εταιρείας και χώρα.

Ολοκληρωμένα στοιχεία για κάθε είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή με συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας αυτής της Εφαρμογής. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η Εφαρμογή δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιήσουν τα Δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι για τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies - ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης - από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους κατόχους τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική cookie, αν είναι διαθέσιμη.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαίωσαν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Ιδιοκτήτη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσιτά σε ορισμένα είδη υπεύθυνων προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Αίτησης (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι, παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φορείς ταχυδρομείου, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, φορείς επικοινωνίας) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης με χαρά θα διευκολύνει τη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για τη μεταποίηση και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης.

Τοποθεσία

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των δεδομένων χρήστη σε άλλη χώρα εκτός από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας τέτοιων μεταφερθέντων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό διεπόμενο από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη για τη διαφύλαξη των Δεδομένων τους.

Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά, οι Χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ερωτώντας τον Ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επαφών.

Χρόνος κατακράτησης

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Ανάλυση και Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων.

Οι Χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Ανάλυση

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών.

Google Analytics (Google Inc.)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, να εκπονεί αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: United States – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας καθιστά δυνατή τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων με επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές τηλεφώνου ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας για επικοινωνία με τον Χρήστη.

Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα που το μήνυμα έχει προβληθεί από το Χρήστη, καθώς και όταν ο Χρήστης έχει αλληλεπιδράσει μαζί τους, όπως κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντίκρουσης της επεξεργασίας

Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την επεξεργασία παρέχοντας τον λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους και δικαιολογεί την ένσταση.

Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή τη μεταποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουμε αν ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιεσδήποτε αιτήσεις για άσκηση δικαιωμάτων Χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα παραπεμφθούν από τον Ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντοτε μέσα σε ένα μήνα.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Αίτησης ή των σχετικών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο Κάτοχος να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πως διαχειρίζονται τα αιτήματα της μορφής “Do Not Track”

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τα αιτήματα "Do Not Track". Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτου μέρους χρησιμοποιεί αιτήματα "Do Not Track", παρακαλούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Κύριος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες της σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως σε αυτήν την Εφαρμογή ή/και - εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό - στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμο στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Ιδιοκτήτης θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες - συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης - επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) τη χρονική στιγμή της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής Δεδομένων (ή Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εξ ονόματος του Ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής Δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο Ελεγκτής Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Ιδιοκτήτης αυτής της εφαρμογής.

Η Εφαρμογή

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εφόσον υπάρχουν) και σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετίζεται αποκλειστικά με την παρούσα Εφαρμογή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.