‘Εργο

‘Εργο2022-03-16T16:34:30+00:00

Περιγραφή

Οι κλιματικές αλλαγές προκαλούν νέα πρότυπα στις κλιματολογικές συνθήκες ανά τον κόσμο, οι οποίες επηρεάζουν ήδη σε μεγάλο βαθμό πολλές πτυχές της κοινωνίας μας.
Παρόλο που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, πουθενά στον κόσμο η κλιματική αλλαγή δεν αναμένεται να έχει τόσο δραματικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες όσο εκείνες στη λεκάνη της Μεσογείου. Οι υψηλότερες από τις μέσες προβλεπόμενες κλιματικές μεταβολές και οι μετατοπίσεις των καιρικών συνθηκών θέτουν σε κίνδυνο μια εξαιρετικά πλούσια και αλληλένδετη βιολογική ποικιλομορφία που υποστηρίζει τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικότερα ο τομέας της γεωργίας απειλείται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα και ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά ευάλωτος στη μεταβλητότητα του κλίματος.
Ο κίνδυνος αποτυχίας των καλλιεργειών και των ζημιών από επιβλαβείς οργανισμούς, καθώς και φυσικοί κίνδυνοι, όπως κύματα καύσωνα, καταιγίδες ή πλημμύρες, είναι πιθανό να αυξηθούν, απαιτώντας έτσι την άμεση ανάληψη δράσης για την προσαρμογή σε αυτές τις αβέβαιες προοπτικές.
Η πρόκληση είναι να αναπτυχθούν εργαλεία για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών, αποδοτικών και βιώσιμων συστημάτων γεωργίας και τροφίμων. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κλιματικών υπηρεσιών για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της γεωργίας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το MED-GOLD έχει ως στόχο να μεταφράσει τα πλέον σύγχρονα στοιχεία για το κλίμα και τις κλιματικές προβλέψεις – σε εποχική κλίμακα αλλά και πέραν αυτής – σε εύκολα προσβάσιμες και πολύτιμες πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα τελικών χρηστών στον τομέα της γεωργίας.
Αν και ένα ποσό δεδομένων σχετικά με το κλίμα είναι ήδη ευρέως προσβάσιμο, η χρήση τους για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, αποτελεί προτεραιότητα – στην Ευρώπη και παγκοσμίως – να καταδειχθεί μια απόδειξη της αντίληψης (proof-of-concept) για τις κλιματικές υπηρεσίες στη γεωργία. Με αυτόν το σκοπό, το MED-GOLD θα δημιουργήσει κλιματικές υπηρεσίες με επίκεντρο τρεις βασικές καλλιέργειες της περιοχής της Μεσογείου: σταφύλι, ελιά και σκληρό σιτάρι. Αυτές οι τρεις καλλιέργειες – και τα αντίστοιχα συναφή προϊόντα διατροφής τους, το κρασί, το ελαιόλαδο και τα ζυμαρικά – επελέγησαν ως περιπτώσεις μελέτης λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής τους συνάφειας ειδικότερα με την περιοχή της Μεσογείου, αλλά και με την Ευρώπη και παγκόσμια..
Οι κλιματικές υπηρεσίες – προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τελικών χρηστών – θα σχεδιαστούν από μια κοινοπραξία των σημαντικότερων παραγωγών και ενδιαφερόμενων των τριών τομέων και θα προετοιμάσουν το έδαφος για ένα νέο αναπαραγώμενο πλαίσιο, με στόχο την επέκταση της εφαρμογής του πέραν των περιπτωσιολογικών μελετών που εξετάστηκαν για το έργο. Για παράδειγμα, η δυνατότητα αναπαραγωγής της μεθοδολογίας του MED-GOLD θα δοκιμαστεί για τον καφέ, ένα από τα παγκοσμίως σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα.
Οι στόχοι του MED-GOLD συνοψίζονται στην ακόλουθη λίστα:
1_ Συν-σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της απόδειξης της έννοιας των κλιματικών υπηρεσιών για την ελιά, το σταφύλι και τον σκληρό σίτο
2_ Βελτίωση, επικύρωση και αναβάθμιση των τριών πιλοτικών υπηρεσιών με ευρύτερες Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινότητες χρηστών για την ελιά, το σταφύλι και τον σκληρό σίτο
3_ Εξασφάλιση της εφαρμοσιμότητας των κλιματικών υπηρεσιών του MED-GOLD σε άλλες καλλιέργειες / κλίματα (π.χ. καφές) και την καθιέρωση δεσμών με την λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο
4_ Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και μάρκετινγκ για τις κλιματικές υπηρεσίες του MED-GOLD με σκοπό την ενίσχυση απορρόφησης στην αγορά
5_ Δημιουργία καλύτερα ενημερωμένων και συνδεδεμένων κοινοτήτων των τελικών χρηστών για τα συστήματα της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, κρασιού και ζυμαρικών και σχετική πολιτική ανάπτυξης

Υπηρεσίες κλίματος

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΕ), ο τομέας των κλιματικών υπηρεσιών έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις λίγες «εμβληματικές πρωτοβουλίες» για επενδύσεις των βασικών τομέων δημόσιου ενδιαφέροντος, με προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του προγράμματος Horizon 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «κλιματικές υπηρεσίες» έχει μια πιο ευρεία έννοια: να μετασχηματίσει δεδομένα σχετικά με το κλίμα και άλλες πληροφορίες σε εξατομικευμένα προϊόντα όπως προβλέψεις, τάσεις, οικονομική ανάλυση, συμβουλές για βέλτιστες πρακτικές, ανάπτυξη και αξιολόγηση λύσεων και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με το κλίμα που μπορούν να ωφελήσουν ζητήματα χρήσιμα για την κοινωνία γενικότερα. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις που υποστηρίζουν την προσαρμογή, τον μετριασμό και τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
Το MED-GOLD θα παρέχει κλιματικές υπηρεσίες για το σταφύλι, την ελιά και το σκληρό σιτάρι. Οι νέες υπηρεσίες θα προκύψουν από την αναβάθμιση, προσαρμογή και ενσωμάτωση των υφιστάμενων πλατφορμών μοντελοποίησης. Θα περιλαμβάνονται καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών, την απώλεια απόδοσης και ποιότητας καθώς και άλλες σχετιζόμενες με το κλίμα, απειλές για τις καλλιέργειες. Είναι σημαντικό ότι οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων σε δύο διαφορετικά χρονοδιαγράμματα: ένα μικρότερο- εποχικό, και ένα μεγαλύτερο – με προοπτική κατά τη διάρκεια των προσεχών δεκαετιών που θα σχετίζεται με το κλιματικό σενάριο.
Όλα τα νέα εργαλεία θα συγκεντρωθούν σε μια ενιαία πλατφόρμα διεπαφής δεδομένων για τη μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας και της ευκολίας χρήσης για τους τελικούς χρήστες, καθώς και για τη δημιουργία συνεργειών που θα προκύψουν από κοινά θέματα που μοιράζονται οι τρεις τομείς της γεωργίας.

Σύμφωνα με τη φιλοδοξία ανάπτυξης λύσεων για την κλιματική αλλαγή και τόνωσης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕC) όρισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με στόχο να προτείνει έναν χάρτη οδηγό. έρευνας και καινοτομίας, που θα χρησιμεύει ως καθοδηγητης για την ανάπτυξη κλιματικών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) για την περίοδο 2014-2020.
Μετά από ακριβείς αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις, η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνέταξε ένα έγγραφο στο οποίο παρέχει την ανάλυση των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ στον τομέα των κλιματικών υπηρεσιών, παράλληλα με τον εντοπισμό των κυριότερων τομέων πρόκλησης που απαιτούν συνεχή χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να οικοδομηθεί μια επιτυχημένη και υποστηρικτική αγορά για τις κλιματικές υπηρεσίες. Οι εντοπισμένες περιοχές πρόκλησης ασχολούνται με την:


– Ενεργοποίηση ανάπτυξης της αγοράς,
– Οικοδόμηση του πλαισίου της αγοράς,
– βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των κλιματικών υπηρεσιών.


Με τη σειρά τους, οι εν λόγω περιοχές υποδιαιρούνται σε εννέα κύριες δραστηριότητες και 25 συγκεκριμένες δράσεις, η συλλογή των οποίων αποτελεί τον ίδιο τον χάρτη οδηγό.
Σύμφωνα με το έγγραφο, «Οι κλιματικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να καταστούν η νοημοσύνη πίσω από τη μετάβαση σε μια κοινωνία ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα».
Μπορείτε να μάθετε πώς στην αναφορά εδώ.
Όταν ξεκινάει ένα φιλόδοξο εγχείρημα, είναι πάντα συνετό να λαμβάνονται υπ όψιν διδάγματα από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Πολύ σημαντικό κομμάτι στον τομέα των κλιματικών υπηρεσιών εκπροσωπείται από το EUPORIAS, ένα έργο της ΕU που συνδέεται στενά με το MED-GOLD και στο οποίο αναπτύχθηκαν πέντε πρωτότυπα κλιματικών υπηρεσιών. Ένας λεπτομερής απολογισμός των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου μπορείτε να το βρείτε εδώ, από την οποία μπορούν να αντληθούν οι ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη κλιματικών υπηρεσιών:

– Πρέπει να υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση με τους χρήστες κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων ανάπτυξης της κλιματικής υπηρεσίας
– Αυτή η αλληλεπίδραση θα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα αλλαγής του ορισμού και του πεδίου εφαρμογής των υπηρεσιών που αναπτύσσονται
– Μια προσέγγιση ευέλικτης διαχείρισης είναι η πλέον κατάλληλη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχολίων των χρηστών
– Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στην τεχνογνωσία για το κλίμα κατά την ανάπτυξη της κλιματικής υπηρεσίας
– Η απόλυτη επιτυχία των κλιματικών υπηρεσιών απαιτεί από τους προγραμματιστές να είναι προετοιμασμένοι να αμφισβητήσουν τον τρόπο που εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν με τα έργα κλιματικών υπηρεσιών.

Κάθε μία από τις παραπάνω προτάσεις έχει ληφθεί προσεκτικά υπόψη κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του MED-GOLD, το οποίο περιλαμβάνει τους πρώην εταίρους της EUPORIAS καθώς και τους ενδιαφερόμενους αυτής της κοινοπραξίας.

Σχέδιο εργασίας

Συνεργάτες

BARILLA

BARILLA

Ιταλική εταιρεία τροφίμων, ηγέτης στην αγορά ζυμαρικών, σάλτσας και προϊόντων αρτοποιίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder
placeholder

placeholder

BEETOBIT

BEETOBIT

Ιταλική εταιρεία πληροφορικής που επικεντρώνεται στην κατασκευή επεκτάσιμων υπολογιστικών πλατφορμών για επιχειρήσεις και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση cloud-based συστημάτων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

BSC

BSC

Το Supercomputing Center της Βαρκελώνης (BSC) είναι το εθνικό κέντρο υπερυπολογιστών στην Ισπανία, το οποίο εξειδικεύεται σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder

CNR

CNR

Το μεγαλύτερο δημόσιο διεπιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα στην Ιταλία.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder

placeholder

placeholder

DCOOP

DCOOP

Ισπανική εταιρεία τροφίμων-ένας συνεταιρισμός περισσότερων από 75.000 αγροτών και ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder

EC2CE

EC2CE

Ισπανική τεχνολογική εταιρεία που δημιουργεί εργαλεία λήψης αποφάσεων για τον αγροτικό τομέα βάσει προτύπων πρόβλεψης τεχνητής νοημοσύνης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder

ENEA

ENEA

Ιταλική κυβερνητική υπηρεσία υπεύθυνη για τους τομείς της νέας τεχνολογίας, της ενέργειας και της βιώσιμης οικονομίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder

placeholder

GMV

GMV

Η GMV είναι μια τεχνολογική επιχειρηματική ομάδα με διεθνή παρουσία, η οποία προσφέρει λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα σε διάφορους τομείς, κυρίως στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας, όπου η γεωλογική παρατήρηση για τη γεωργία παίζουν σημαντικό ρόλο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

HORTA

HORTA

Μια πανεπιστημιακή μη κερδοσκοπική ιταλική εταιρεία, η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για βιώσιμη καλλιέργεια βασισμένη στις ICT’s.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

JRC

JRC

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εσωτερική υπηρεσία επιστημών της Επιτροπής που παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, βάσει στοιχείων, στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Met Office

Met Office

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνει μετεωρολογικές προβλέψεις σε όλες τις χρονικές κλίμακες από την πρόβλεψη καιρού έως τις κλιματικές αλλαγές για τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

NOA

NOA

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) είναι το παλαιότερο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εκτείνονται από το εσωτερικό της γης, έως το ατμοσφαιρικό περιβάλλον και το διάστημα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

SOGRAPE

SOGRAPE

Πορτογαλική οικογενειακή επιχείρηση, που σήμερα είναι μια από τις ισχυρότερες ομάδες του ιβηρικού αμπελοοινικού τομέα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder

placeholder

UMNG

UMNG

Το πανεπιστήμιο Militar Nueva Granada (UMNG) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Κολομβίας μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων της χώρας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

placeholder

UNIVLEEDS

UNIVLEEDS

Το Πανεπιστήμιο του Leeds είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά πανεπιστήμια της Βρετανίας, με κέντρα αριστείας παγκοσμίου βεληνεκούς που περιλαμβάνουν διατομεακά έργα για την αλλαγή του κλίματος και συναφή θέματα.

ιστοσελίδα

UTH

UTH

Το εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εστιάζεται στα ασύρματα δίκτυα, τις κινητές επικοινωνίες και την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Σχετικά έργα

Ευρωπαϊκή αποτίμηση των περιφερειακών επιπτώσεων από εποχικές χρονικές κλίμακες έως και κλίμακες δεκαετίας.
Ανάπτυξη χρήσιμων και εφαρμόσιμων κλιματικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε διάφορους τομείς. ιστοσελίδα
Εποχική Κλιματική Πρόβλεψη έως Προβλεψη δεκαετίας για τη Βελτίωση των Ευρωπαϊκών Κλιματικών Υπηρεσιών.
Δραστηριότητες έρευνας και διάδοσης για την παράδοση μιας νέας γενιάς ευρωπαϊκών συστημάτων κλιματικών προβλέψεων. ιστοσελίδα
Κλιματικές Πληροφορίες για την Περιοχη της Μεσογείου, Ανταπόκριση στις Μεσογειακές Ανάγκες.
Ανάπτυξη πρωτοκόλλου από κάτω προς τα επάνω, με άμεση συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην αρχή της διαδικασίας και με στόχο τον εντοπισμό σαφώς καθορισμένων αναγκών σε τοπικό επίπεδο.. ιστοσελίδα
Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών ΚΛιματικών Πληροφοριών για την Ευρώπη.
Πρώτο βήμα προς την υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Κλίμα. ιστοσελίδα
Ποσοτικοποίηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων από τη θέρμανση 2 βαθμών κελσίου (2C). ιστοσελίδα
Κλιματική αλλαγή και έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις: το Μεσογειακό περιβάλλον.
Ανάπτυξη εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη μεσογειακή περιοχή. ιστοσελίδα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ικανότητας για την Παρατήρηση της Γης. ιστοσελίδα
Τομέας δέσμευσης για την υπηρεσία του Copernicus για την αλλαγή του κλίματος: Μετάφραση των Ευρωπαϊκών Απαιτήσεων Χρήστη. ιστοσελίδα
Αγροκλιματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
Ανάπτυξη συστήματος αποδείξεων για την παραγωγή σημαντικών δεικτών επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στους καλλιεργητές μακροχρόνιων καλλιεργειών. ιστοσελίδα
Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματική Αλλαγή. ιστοσελίδα
Μοντελοποίηση της Γεωργίας της Ευρώπης με την Κλιματική Αλλαγή για την Ασφάλεια τροφίμων. ιστοσελίδα
Το Σχέδιο Διασύγκρισης και Βελτίωσης του Γεωργικού Μοντέλου. ιστοσελίδα
Λύσεις μοντελοποίησης για βελτιωμένες και ανθεκτικές στρατηγικές διαχείρισης της ελιάς ενάντια στη μελλοντική κλιματική αλλαγή. ιστοσελίδα
Ευρώπη Κίνα μοχλός για την επίδειξη IPM. ιστοσελίδα
Συντονισμός της γεωργικής έρευνας στην Μεσόγειο. ιστοσελίδα
Προς μια βιώσιμη γεωργία μέσω της αύξησης της ανοχής των φυτών στο βιοτικό  στρες υπό την κλιματική αλλαγή. ιστοσελίδα
Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία των Νησιών της Μεσογείου. ιστοσελίδα
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant agreement No. 776467